فعالیت کتاب چه وچه وچه یه بچه، سراوان، دی 96
فعالیت کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، سراوان، اسفند 96
بلندخوانی کتاب بوسه‌هایی برای بابا، سراوان، اسفند 96
بلندخوانی کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟، سراوان، اسفند 96
بلندخوانی کتاب خانم حنا به گردش می‌رود، سراوان، اسفند 96
امانت کتاب به کودکان از کتابخانه‌کلاسی ، سراوان، اسفند 96
نمایش کتاب چه و چه و چه یه بچه، سراوان، اسفند 96
توالی رخدادهای کتاب خانم حنا به گردش می رود، سراوان، اسفند 96
بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، سراوان، اسفند 96
فعالیت کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، سراوان، اسفند 96