روز جهانی مبارزه با کار کودکان
نه به پلاستیک
بزرگداشت روز شعر و ادب با کودکان