نوشته‌ها

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «فراتر از یک رویا»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «فراتر از یک رویا»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از س…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آبی کوچولو زرد کوچولو»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آبی کوچولو زرد کوچولو»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «آبی کوچولو زرد کوچولو»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزی…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «ایزی و راسو»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «ایزی و راسو»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «ایزی و راسو»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده ا…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «این جا مال من است»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «این‌جا مال من است»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «این جا مال من است»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های …
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «روباه قرمز، سلام»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «روباه قرمز، سلام»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «روباه قرمز، سلام»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های ب…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «المر فیل رنگارنگ»
, ,

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «المر فیل رنگارنگ»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «المر فیل رنگارنگ»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از سو…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «رفتم به باغی»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «رفتم به باغی»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «رفتم به باغی»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده ا…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «کنسرت پنج موش بامزه»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «کنسرت پنج موش بامزه»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «کنسرت پنج موش بامزه»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های بر…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «مرغ سرخ پاکوتاه»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «مرغ سرخ پاکوتاه»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «مرغ سرخ پاکوتاه»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از س…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «سفر به سرزمین وحشی‌ها»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «سفر به سرزمین وحشی‌ها»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «سفر به سرزمین وحشی‌ها»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزی…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «نقطه»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «نقطه»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «نقطه»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از سوی کارشناس…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «مهمانی هیولاهای دندان»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «مهمانی هیولاهای دندان»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب مهمانی «هیولاهای دندان»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزید…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «یک اتفاق ساده»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «یک اتفاق تازه»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «یک اتفاق تازه»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از …
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «یک دقیقه صبر کن»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «یک دقیقه صبر کن»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «یک دقیقه صبر کن»، تهیه شده در موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های بر…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «جمجمک برگ خزون»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «جمجمک برگ خزون»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «جمجمک برگ خزون»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از س…