بلندخوانی کتاب دست برای زدن نیست، جوانرود، مرداد۹۸

2019-08-04/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد، ریجاب، اردیبهشت۹۸

2019-08-03/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب‌های دویدم و دویدم و ایزی و راسو، جوانرود، مرداد ۹۸

2019-08-03/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب‌های یک دقیقه صبر کن و جزیره شادی، جوانرود، مرداد ۹۸

2019-07-31/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب‌های دیو سیاه و موش سفید و نویل، جوانرود، مرداد۹۸

2019-07-30/توسط نگار نادرپژوه

فعالیت کتابخانه‌ای، جوانرود، مرداد ۹۸

2019-07-27/توسط نگار نادرپژوه

فعالیت کتابخانه‌ای، جوانرود، مرداد۹۸

2019-07-24/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب پدرهایی که از کتابخانه به امانت گرفتم، ریجاب، تیر ۹۸

2019-07-18/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب نجات دنیا در چند ساعت، ریجاب تیر۹۸

2019-07-13/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب کرم اندازه گیری، ریجاب، تیر ۹۸

2019-07-10/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب قصه‎های خوب برای بچه‌های خوب، ریجاب، تیر ۹۸

2019-07-09/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی دویدم و دویدم و وسلی‌آباد، ریجاب، تیر ۹۸

2019-07-08/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب چرا خوشحال نباشم، ریجاب، تیر ۹۸

2019-07-07/توسط نگار نادرپژوه

فعالیت کتابخانه‌ای، سرپل ذهاب، تیر۹۸

2019-07-07/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب دفترچه خاطرات جغد، ریجاب، تیر۹۸

2019-07-06/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب یک داستان محشر، ریجاب، تیر۹۸

2019-07-06/توسط نگار نادرپژوه

تلفیق کتاب‌های با من بخوان و کتاب‌های درسی، کرمانشاه، تیر ۹۸

2019-06-24/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب روباه قرمز، سرپل ذهاب، تیر ۹۸

2019-06-23/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، ریجاب، خرداد ۹۸

2019-06-10/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی آب‌چال، سرپل ذهاب، خرداد ۹۸

2019-06-08/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب باستر خرگوشه عاشقه نوشتنه، ریجاب، اردیبهشت۹۸

2019-05-12/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب خرس کوچولو و درخت آرزوها، سرپل ذهاب، اردیبهشت۹۸

2019-04-30/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب برسد بدست معلم عزیزم، سرپل ذهاب، اردیبهشت۹۸

2019-04-30/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب جک و سایه‌ی شگفت انگیزش، ریجاب، اردیبهشت ۹۸

2019-04-28/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب برسد به دست معلم عزیزم، سرپل ذهاب، اردیبهشت۹۸

2019-04-28/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب برسد به دست معلم عزیزم، سرپل ذهاب، اردیبهشت ۹۸

2019-04-27/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد، ریجاب، اردیبهشت۹۸

2019-04-25/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب خرسی و حسودی، کرمانشاه، اردیبهشت ۹۸

2019-04-23/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب یک اتفاق تازه، ریجاب، اردیبشهت ۹۸

2019-04-22/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب برسد به دست معلم عزیزم، سرپل ذهاب، اردیبهشت۹۸

2019-04-22/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی قورباغه می‌ترسد، سرپل ذهاب، فروردین ۹۸

2019-04-17/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب گرمایش زمین، ریجاب، فروردین ۹۸

2019-04-16/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب همایش پرندگان، ریجاب، فروردین ۹۸

فعالیت بلندخوانی کتاب همایش پرندگان

امروز کتابخانه ریجاب  میزبان جمعی از مهما…
2019-03-27/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب بنفشه‌های عمو نوروز، سرپل ذهاب، فروردین ۹۸

2019-03-27/توسط نگار نادرپژوه

فعالیت کتابخانه‌ای، کرمانشاه، فروردین ۹۸

2019-03-24/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب بنفشه‌های عمو نوروز، سرپل‌ذهاب، فروردین۹۸

2019-03-21/توسط نگار نادرپژوه