نوشته‌ها

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «افسانه‌ی درخت خرما و بزی»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «افسانه‌ی درخت خرما و بزی»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «افسانه‌ی درخت خرما و بزی»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آرش کمان‌دار»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آرش کمان‌دار»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «آرش کمان‌دار» ، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از س…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آبی کوچولو زرد کوچولو»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آبی کوچولو زرد کوچولو»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «آبی کوچولو زرد کوچولو»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزی…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آبی کوچولو»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «آبی کوچولو»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «آبی کوچولو»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده ا…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «تق تق ماا، گاوهایی که تایپ می‌کنند»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «تق تق ماا، گاوهایی که تایپ می‌کنند»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «تق تق ماا، گاوهایی که تایپ می‌کنند»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ ک…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «خانه‌ای در شب»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «خانه‌ای در شب»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «خانه‌ای در شب»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از س…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «داستانک‌های خرگوش حکیم»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «داستانک‌های خرگوش حکیم»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «داستانک‌های خرگوش حکیم»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «خفاش دیوانه»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «خفاش دیوانه»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «خفاش دیوانه»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «روباه قرمز، سلام»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «روباه قرمز، سلام»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «روباه قرمز، سلام»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های ب…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «رفتم به باغی»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «رفتم به باغی»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «رفتم به باغی»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده ا…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «کنسرت پنج موش بامزه»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «کنسرت پنج موش بامزه»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «کنسرت پنج موش بامزه»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های بر…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «مرغ سرخ پاکوتاه»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «مرغ سرخ پاکوتاه»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «مرغ سرخ پاکوتاه»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از س…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «موش مترو»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «موش مترو»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «موش مترو»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از س…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «نقطه»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «نقطه»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «نقطه»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از سوی کارشناس…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «مهمانی هیولاهای دندان»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «مهمانی هیولاهای دندان»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب مهمانی «هیولاهای دندان»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزید…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «یک اتفاق ساده»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «یک اتفاق تازه»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «یک اتفاق تازه»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از …
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «یک دقیقه صبر کن»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «یک دقیقه صبر کن»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «یک دقیقه صبر کن»، تهیه شده در موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های بر…
راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «جمجمک برگ خزون»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «جمجمک برگ خزون»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «جمجمک برگ خزون»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از س…