بلندخوانی کتاب ماجراهای فیلی و فیگی، آوای ماندگار، شهریور ۹۸

2019-08-27/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب چراغ‌قوه، ریجاب، شهریور۹۸

2019-08-24/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب خرگوش سیاه، آوای ماندگار، امرداد ۹۸

2019-08-22/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب فردریک، آوای ماندگار، امرداد ۹۸

2019-08-15/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب رفتم به باغی، سراوان، مرداد ۹۸

2019-08-11/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟، هیرمند، اردیبهشت۹۸

2019-08-10/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب بلوط سبز، آوای ماندگار، مرداد ۹۸

2019-08-04/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب دست برای زدن نیست، جوانرود، مرداد۹۸

2019-08-04/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد، ریجاب، اردیبهشت۹۸

2019-08-03/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب شب بخیر خرگوش کوچولو، آوای ماندگار، مرداد ۹۸

2019-08-03/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب‌های دویدم و دویدم و ایزی و راسو، جوانرود، مرداد ۹۸

2019-08-03/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب‌های یک دقیقه صبر کن و جزیره شادی، جوانرود، مرداد ۹۸

2019-07-31/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب‌های دیو سیاه و موش سفید و نویل، جوانرود، مرداد۹۸

2019-07-30/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب‌های آنجایی که وحشی‌ها هستند و مادربزرگ، دزد دریایی و هیولاها، دایان، مرداد ۹۸

2019-07-29/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی فارسی‌آموز نخودی، زاهدان، مرداد ۹۸

2019-07-28/توسط نگار نادرپژوه

فعالیت کتابخانه‌ای، جوانرود، مرداد ۹۸

2019-07-27/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی چه و چه و چه یک بچه، قشم، مرداد ۹۸

2019-07-27/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب دیو سیاه و موش سفید، آوای ماندگار، امرداد ۹۸

2019-07-25/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی هندوانه و تمساح، آوای ماندگار، امرداد ۹۸

2019-07-25/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب قورباغه و آواز پرنده، قشم، مرداد۹۸

2019-07-24/توسط نگار نادرپژوه

فعالیت کتابخانه‌ای، جوانرود، مرداد۹۸

2019-07-24/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب این گوزن مال من است، دایان، مرداد۹۸

2019-07-24/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب از شیره تا عسل، آوای ماندگار، امرداد ۹۸

2019-07-23/توسط نگار نادرپژوه

آموزش واک نون، زاهدان، تیر ۹۸

2019-07-21/توسط نگار نادرپژوه

آواوررزی با سی‌بی‌لک، ساری، تیر۹۸

ابتدا آواها و داستانک‌های قبلی با بچه‌ها مرور شد، سپس داس…
2019-07-21/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب پسرک شجاع، آوای ماندگار، تیر ۹۸

2019-07-21/توسط نگار نادرپژوه

ترویج کتابخوانی، زابل، تیر۹۸

2019-07-20/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب پدرهایی که از کتابخانه به امانت گرفتم، ریجاب، تیر ۹۸

2019-07-18/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب کولاک، آوای ماندگار، تیر ۹۸

2019-07-18/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی المر، عشایر زاهدان، تیر ۹۸

2019-07-17/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی فارسی‌آموز، کوهرنگ، تیر۹۸

2019-07-17/توسط نگار نادرپژوه

آموزش واک آ، زاهدان، تیر ۹۸

2019-07-16/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی دویدم و دویدم، قشم، تیر ۹۸

2019-07-15/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب تک‌خال، قشم، تیر۹۸

2019-07-15/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی فارسی‌آموز نخودی، زاهدان، تیر۹۸

2019-07-15/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی سلام! مگسک – داستان‌های مگسک و پسرک، قشم، تیر۹۸

2019-07-14/توسط نگار نادرپژوه