بلندخوانی چند کتاب توسط کودکان، سرپل‌ذهاب، مرداد 97
بلندخوانی و اجرای نمایش، سرپل ذهاب، تیر 97
ساخت میوه و سبزیجات با کاغذ، سرپل ذهاب، تیر 97